13 ตุลาคม 2564

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สัพพัง รัฏฐัง สุขัง โหติ ราชา เจ โหติ ธัมมิโก

เมื่อพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข


ด้วยระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปากเนียม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด 19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วิดีโอห้องเรียนคนฮู้

ห้องเรียนโรงเรียนบ้านปากเนียม กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ (2).mp4

ห้องเรียนออนไลน์