วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านปากเนียม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัมนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา เก่ง ดี มีสุข มีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ส่งเสริมพัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

4. จัดหาสื่อ ICT ให้เพียงพอ

5. สร้างเครื่อข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

Comments